OPĆI UVJETI

1. Temeljne odredbe

Opći uvjeti tvrtke METAL ALAT PLUS društva s ograničenom odgovornošću za  trgovinu i usluge primjenjivi su na međusobne obveze, prava i dužnosti kod poslovanja između kupca i tvrtke METAL ALAT PLUS d.o.o.(u daljnjem tekstu prodavatelj).
Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s ovim općim uvjetima prodaje.
Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pismenom obliku od kupca i prodavatelja.
Uvjeti prodaje koji nisu u skladu s ovim općim uvjetima prodaje nisu obvezujući za         METAL ALAT PLUS d.o.o. čak i ako prodavatelj nije podnio pismeni prigovor.

2. Ponude

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi ponudu.
Ponuda sadrži opcije i rokove isporuke, nazive, količine i cijene proizvoda te uvjete plaćanja.
Na ponudi su navedeni općeniti podaci o prodavatelju i kupcu(naziv, adresa, broj žiro računa,
kontakt).
Opcija ponude je 7 radnih dana, a nakon tog razdoblja ponuda je podložna promjenama od strane
prodavatelja bez prethodne najave kupcu.
Samo u cijelosti prihvaćena ponuda je obvezujuća.

3. Narudžbe

Kupac prihvaća ponudu narudžbom u pisanom obliku i ili uplatom predujma.
Narudžba je prihvaćena samo nakon prodavateljeve pismene potvrde narudžbe kupcu ili ispunjenja narudžbenice.
Narudžba mora sadržavati:
– točan naziv preuzimatelja i platitelja robe i porezni broj
– nazive i količine tražene robe s navedenim mjernim jedinicama
– traženi rok isporuke
– način otpreme
– način i rok plaćanja
– ostale uvjete koji su prodavatelju potrebni za točne izvršenje narudžbe
Ukoliko kupac jednostrano odustane od narudžbe nakon potvrde narudžbe, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu narudžbu.

4. Cijene i rabati

Cijene su veleprodajne, fco skladište prodavatelja, isključujući pakiranje i ostale troškove.
Cijene su podložne promjenama obzirom na srednji tečaj kune HRK i EURO-a kod Hrvatske narodne banke na dan izrade potvrde narudžbe, carinske troškove, uračunate troškove poslovanja, proizvodne i ostale troškove.
Prodavatelj zadržava pravo promijene cijene prije isteka roka isporuke, ukoliko dođe do promjene neke od navedenih izračunskih osnova.
Cijene su izražene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, što će biti vidljivo iz odgovarajućih dokumenata. PDV je obračunat prema zakonu.
Prodavatelj će iznimno ugovarati rabat na osnovu veličine narudžbe.
Visine rabata se ugovaraju sa svakim kupcem posebno.
Stranke se za akcijski rabat dogovaraju posebno ili po uvjetima Prodavatelja.

5. Uvjeti i rokovi isporuke

Rok isporuke za standard proizvode je 5-15 radnih dana od dana kada je prodavatelj poslao kupcu pismenu potvrdu narudžbe ili prema pismenom dogovoru kupca i prodavatelja.
Rok isporuke za usluge utvrđuje se prema pismenom dogovoru kupca i prodavatelja.
Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je prodavatelj poslao kupcu potvrdu narudžbe.
Uvjeti za isporuku su slijedeći:
– da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,
– da je kupac dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,
– da je u cijelosti uplaćen predujam, ako je dogovoren.
Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu.
Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju “više sile". Viša sila znači događaj koji je izvan nadzora prodavatelja. Prodavatelj je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti kupca.

6. Otprema i prijevoz robe

Prodavatelj prodaje robu kupcu fco skladište prodavatelja, natovarenu na prijevozno sredstvo.
Prodavatelj može o trošku kupca organizirati prijevoz robe do željenog mjesta ako je to posebno
dogovoreno pismenim putem.
Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku preuzimanja robe.
Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe kupcu.

7. Uvjeti plaćanja i zakašnjenje plaćanja

Rok plaćanja neovisno o primitku robe je 21 dana po primitku računa neto ili avansom ukoliko je to uvjet Prodavatelja. Prodavatelj može zahtijevati od kupca garanciju za plaćanje u obliku bianco zadužnice. Prodavatelj može sam unovčiti bianco zadužnicu samo u slučaju da je kupac zakasnio više od 10 dana s plaćanjem dospjelih računa.
U slučaju da to smatra potrebnim u vezi poslovanja s kupcem, prodavatelj kupcu izdaje račun s
uvjetom plaćanja unaprijed ili predujmom s postotkom koji prodavatelj odredi.
Kupac plaća cijenu sa virmanom. Kao dan ispunjenja obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana otpreme kupcu poslati račun.
Strane su sporazumne da će kupac po plaćanju kao i osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti
prodavatelja koje svoje poslovne obveze prebija. Ukoliko prodavatelj ne primi obavijest o plaćanju, prodavatelj će pokrivati kupčeve obveze po redosljedu u skladu sa Zakonom.
U slučaju neplaćanja kvalitetno isporučene robe prodavatelj će pismenim putem zatražiti od kupca plaćanje. Ako kupac ne ispuni svoje obveze u roku od 8 dana prodavatelj zadržava pravo raskida ugovora. Također, prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od kupca povrat robe.
Prodavatelj ima pravo zahtjevati naknadu štete koju je pruzročio kupac.
Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju kršenja ovih odredbi odbije daljnje kupčeve narudžbe čak i ako ih je već potvrdio.
Na zakašnjenje s plaćanjem prodavatelj će kupca upozoriti opomenom. Ako kupac usprkos trostrukoj opomeni ne ispuni svoje obveze prodavatelj će se ponašati prema poglavlju 13 Završne odredbe ovih Općih uvjeta prodaje.
Ako kupac zakasni s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.

8. Jamstvo

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je prodavatelj dobio od svog dobavljača.
Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:
– nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena
uporaba navedena u tehničkim uputstvima
– nestručno sklapanje ili stavljanje u pogon od kupca ili trećih neovlaštenih osoba
– šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda
Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu.
Pravo na jamstvo će se uzeti u obzir samo ako je podnesena prijava u pisanom obliku.

9. Zadržavanje prava vlasništva

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih kamata i drugih troškova.
Prodavatelj ima pravo zahtijevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim
slučajevima kada kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

10. Čuvanje povjerljivih podataka kupaca

Prodavatelj radi brže poslovne komunikacije s kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih događanja koristi računalnu obradu podataka. S tim u svezi prodavatelj jamči kupcu da će sve podatke koji su mu proslijeđeni u svrhu poslovanja koristiti isključivo u opsegu potrebnom za obradu podataka.

11. Pravo na odustajanje od ugovora ili narudžbe

Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije:
– ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaji koji nisu ovisni o
prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmjenjenih okolnosti,
– ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmjenjene okolnosti načelno utječu na
prodavateljevu isporuku,
– ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u
njenim osnovnim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.
Ako se nije moguće prilagoditi novonastalim okolnostima prodavatelj ima pravo na osnovu
jednostrane pisane izjave odustati od narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje
prodavatelj mora kupcu dostaviti u pisanom obliku. Ako prodavatelj odustane od ugovora ili
narudžbe u skladu odredbe ovog stavka, kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

12. Probni uzorci i redovni proizvodi

U svrhu predstavljanja mogućnosti i kvalitete proizvoda prodavatelj će nastojati dostaviti uzorke
proizvoda kupcu na utvrđivanje kvalitete putem probe ili testa u prostoru kupca.
Opseg i količinu uzoraka te cijenu ili trošak probe proizvoda određuje prodavatelj ili prema pisanom dogovoru s kupcem.
Kupac je dužan pismenim putem obavijestiti prodavatelja o rezultatima probe i dostaviti objašnjenje postupka probe kako bi se utvrdila pravilnost postupka za optimalne rezultate primjene proizvoda.
Prodavatelj jamči istovjetnost kvalitete probnih uzoraka i redovnih proizvoda po načelu „što se vidi, to se i dobiva“, a ukoliko neki od proizvoda nije na zalihi ili ga u dogledno vrijeme nije moguće isporučiti tada će prodavatelj ponuditi alternativni proizvod koji će zahtjeve kupca zadovoljiti u jednakom ili smanjenom opsegu, a što se mora dogovoriti pismenim putem.
Ukoliko uzorci proizvoda koje prodavatelj dostavi kupcu na probu zadovolje tražene uvjete kupca tada će se isprobane jedinice proizvoda obračunati prema redovnim cijenama prodavatelja za dotični proizvod.

13. Završne odredbe

Prodavatelj i kupac će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za riješavanje sporova, koje strane ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je sud u Zadru.
Ukoliko neke od odredbi ovih Općih uvjeta prodaje nisu potpuno pravno utemeljene, te odredbe
neće se primjenjivati, već će se umjesto njih primjenjivati zakonske odredbe utemeljene u
zakonodavstvu Republike Hrvatske koje im najbliže odgovaraju.
Opći uvjeti prodaje stupaju na snagu od 10.02.2019.

METAL ALAT PLUS d.o.o.